เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียเข้าพบ พมจ.ตาก (15 ธ.ค.63)

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พบปะพูดคุยกับนายเดเมียน คิลเนอร์
อุปทูต (ที่ปรึกษา) ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคแม่โขง กระทรวงกิจการภายใน สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย และนางกนกพร วัฒนเสนีย์ ผู้จัดการสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน โดยแลกเปลี่ยนประเด็นการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกระบวนการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

Share: