เข้าพบหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เพื่อทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนแนวทางทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ – เมียนมา (ตาก – เมียวดี) (14 ม.ค. 64)

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าพบหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เพื่อทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนแนวทางทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ – เมียนมา (ตาก – เมียวดี) ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Share: