อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มายื่นลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (2 มี.ค. 64)

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มายื่นลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการ ดังนี้
1. ผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟน มาลงทะเบียนด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย
2. คนพิการที่ไม่มีสมาร์ทโฟน มาลงทะเบียนด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และคนพิการที่ญาติมายื่นเอกสารการลงทะเบียนแทน จำนวน 4 ราย

Share: