อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และตัวแทนผู้สูงอายุพิการ ที่มายื่นลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” (วันที่ 4 มีนาคม 2564)

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกร เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และตัวแทนผู้สูงอายุพิการ ที่มายื่นลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” ณ หอประชุมประชาคมเทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
โดยมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางเข้ารับบริการ ดังนี้
1. จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 21 ราย
2. ผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟน มาลงทะเบียนด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย
3. ผู้พิการที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยมีผู้อื่นดำเนินการลงทะเบียนแทน จำนวน 5 ราย

Share: