อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ และเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ (วันที่ 4 มีนาคม 2564)

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักวิชาการเงินและบัญชีพร้อมด้วย พนักงานอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ระบบวานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ และเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ ณ จุดบริการที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

Share: