อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ และเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ (วันที่ 4 มีนาคม 2564)

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นิติกร พนักงานกองทุนผู้สูงอายุพร้อมด้วย ประธาน อพม.จังหวัดตาก และอพม.อำเภอแม่ระมาดเข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ และเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ ณ จุดบริการที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

Share: