อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ และเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ ณ จุดบริการที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (วันที่ 3 มีนาคม 2564)

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักวิชาการเงินและบัญชีพร้อมด้วย
พนักงานอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ระบบวานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ และเก็บข้อมูล
กลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ ณ จุดบริการที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

Share: