อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ (สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน) และเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ ณ จุดบริการที่ว่าการอำเภอบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (19 ก.พ. 64)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ (สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน) และเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ ณ จุดบริการที่ว่าการอำเภอบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

Share: