อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านคนพิการ (อพมก.) จังหวัดตาก และผู้ช่วยคนพิการจังหวัดตากให้การดูแลคนพิการและครอบครัวคนพิการในการดำรงกิจวัตรประจำวันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (6 ก.ค. 64)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ด้านคนพิการ (อพมก.) จังหวัดตาก และผู้ช่วยคนพิการจังหวัดตากให้การดูแลคนพิการและครอบครัวคนพิการ
ในการดำรงกิจวัตรประจำวันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเรื่องการนำพาคนพิการ
ติดต่อธนาคารเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ การทำความสะอาดที่พักอาศัย นำพาคนพิการรับยาตามแพทย์นัดที่โรงพยาบาล
วัดความดัน ทำกายภาพบำบัด ประกอบอาหาร ป้อนอาหารให้แก่คนพิการ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการปฏิบัติตนในสถานการณ์ COVID-19
และให้บริการภายใต้มาตรการ DMHTT เพื่อให้คนพิการและครอบครัวคนพิการได้รับ
ความปลอดภัยและเพื่อทำให้คนพิการและครอบครัวคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การให้บริการของผู้ช่วยคนพิการในพื้นที่ จำนวน 3 อำเภอ ดังนี้
1. อำเภอเมืองตาก จำนวน 2 คน 2. อำเภอแม่สอด จำนวน 2 คน 3. อำเภอท่าสองยาง จำนวน 3 คน

Share: