อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการจัดการรายกรณี (Case Management : CM)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการจัดการรายกรณี (Case Management : CM) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2564ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยมี นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีฯ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: