อบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อพม.) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก อบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อพม.) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พื้นที่ตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทักษะการทำงานแก่ผู้สมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในระดับพื้นที่ในการชี้เป้า เฝ้าระวัง การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งมิติด้านสังคมและมิติ ด้านสุขภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ รพ.สต.ในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง1.รพ.สต.บ้านลานห้วยเดื่อ จำนวน 59 คน 2.รพ.สต.บ้านโป่งแดง จำนวน 40 คน 3.รพ.สต.บ้านหนองกระทุ่ม จำนวน 70 คน


Share: