อบรมออนไลน์ให้ความรู้เพื่อลดภัยคุกคามบนท้องถนนและพื้นที่สาธารณะ ผ่านระบบVideo Conference ในโปรแกรม Zoom (22 ก.ค. 64)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิรพร คำพุฒ ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมอบรมออนไลน์ให้ความรู้เพื่อลดภัยคุกคามบนท้องถนนและพื้นที่สาธารณะ ผ่านระบบ
Video Conference ในโปรแกรม Zoom ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง คงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยมี นายภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ้าย
พัฒนาแหล่งทุน มูสนิธิรักษ์ไทย เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จำนวน 300 คน วัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการล่วงละเมิดบนท้องถนน เรียนรู้การเข้าไปแทรกแซงหากพบเห็นเหตุการณ์ล่วงละเมิด วิธีการ
ตอบโต้ตามหลัก 5D ฝึกฝนกับสถาการณ์จำลองเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Share: