อบรมการใช้สื่อการเรียนรู้สำหรับครอบครัว เพื่อเพิ่มพลังคุณค่ากับครอบครัว เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางกายและทางใจให้กับครอบครัว

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมอบรมการใช้สื่อการเรียนรู้สำหรับครอบครัว เพื่อเพิ่มพลังคุณค่ากับครอบครัว เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางกายและทางใจให้กับครอบครัว สร้างความตระหนักในสุขภาวะองค์รวม คุณค่าแห่งชีวิตมุมมองเชิงบวกและการสื่อสารสร้างสรรค์ในครอบครัว สำหรับคนทำงานและวิทยากรด้านครอบครัวของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทำงานสำหรับเสริมสร้างพลังครอบครัวในพื้นที่ชุมชน บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่า “เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)


Share: