อบรมการใช้ระบบรองรับการติดตามหนี้และระบบใบเสร็จ ผ่านระบบVideo Conference โปรแกรม Zoom Meeting (5 ก.ค. 64)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบรองรับการติดตามหนี้และระบบใบเสร็จ ผ่านระบบ
Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting โดยกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ณ ห้องให้คำปรึกษา ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: