ส่งตัวคนพิการเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ของรัฐ (29 ต.ค. 63)

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายจักรพันธ์ ใบมะเงิน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมส่งตัวคนพิการเข้ารับบริการร่วมกับกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้คนพิการได้รับการดูแลด้านปัจจัย 4 และการคุ้มครองและพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ

Share: