สอบข้อเท็จจริงผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อวางแผนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวร่วมกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครับครัวและครอบครัวของผู้ถูกกระทำความรุนแรง (25 ก.พ. 64)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ สอบข้อเท็จจริงผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อวางแผนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวร่วมกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครับครัวและครอบครัวของผู้ถูกกระทำความรุนแรง โดยเบื้องต้นได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประสานให้เทศบาลตำบลหนองบัวใต้เฝ้าระวังการเกิดกระทำความรุนแรงซ้ำ และจะนำข้อมูลจากการสอบข้อเท็จจริงปรึกษาทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ณ ห้องให้คำปรึกษา ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก

Share: