สอบข้อเท็จจริงผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เบื้องต้นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พร้อมให้คำปรึษา เรื่องการเสริมพลังคุณค่าในตนเอง (เสริมพลังเชิงบวก)

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงสอบข้อเท็จจริงผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เบื้องต้นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พร้อมให้คำปรึษา เรื่องการเสริมพลังคุณค่าในตนเอง (เสริมพลังเชิงบวก) เพื่อให้ครอบครัวร่วมจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม วางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ถูกกระทำและผู้กระทำ รวมถึงได้จัดทำบันทึกไกล่เกลี่ยการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้จะมีการติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะเวลา 3 เดือน ต่อไป


Share: