สนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิตามโครงการ “เราชนะ” ของรัฐบาล (3 ก.พ. 64)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร
คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิตามโครงการ “เราชนะ” ของรัฐบาล โดยการตั้งจุดบริการให้คำปรึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ ณ อาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มีการแจกแผ่นพับแนวทางการเตรียมความพร้อม และแจ้ง Timeline รับเงิน “เราชนะ” และในวันนี้ ได้ลงทะเบียนให้กับชาวบ้าน จำนวน 1 ราย

Share: