สนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิตามโครงการ “เราชนะ” ของรัฐบาล (4 ก.พ. 64)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิตามโครงการ “เราชนะ” ของรัฐบาล โดยการตั้งจุดบริการให้คำปรึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ณ อาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มีการแจกแผ่นพับแนวทางการเตรียมความพร้อม และแจ้ง Timeline รับเงิน “เราชนะ”

Share: