ศูนย์บริการร่วมจังหวัดตาก (ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาตาก) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น. เพื่อให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภอเมืองตาก (23 ม.ค. 64)

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 นางสาวพรรณิภา ปัญญานาค ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดตาก (ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาตาก) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.
เพื่อให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภอเมืองตาก
โดยระหว่างที่ปฏิบัติงาน ไม่มีประชาชนติดต่อสอบถามหรือขอรับความช่วยเหลือ ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน และจดทะเบียนสมรส เป็นต้น

Share: