ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผลการก่อสร้างศูนย์พัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศพอส) (21 ส.ค. 63)

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวนงณภัส เลิศภักดีกุล นักสังคมสังเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผลการก่อสร้างศูนย์พัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศพอส) ในพื้นที่
1.ต.พระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด
2.เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด
3.เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด

Share: