ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อวางแผนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (11 มีนาคม 2564)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำ
ความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อวางแผนหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวร่วมกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครับครัวและครอบครัวของผู้ถูกกระทำความรุนแรง โดยเบื้องต้นได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันการกระทำ
ความรุนแรงในครอบครัว ประสานให้เทศบาลตำบลหนองบัวใต้เฝ้าระวังการเกิดกระทำความรุนแรงซ้ำ ณ อำเภอหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: