ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวทหารกองประจำการที่มีสมาชิก ในครอบครัวเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ (19 ม.ค. 64)

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับ พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310
พันเอกณรงค์ชัย เจริญชัย ผู้บังคับกรมทหารราบ ที่ 14 และนางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 310 ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (One Home) จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวทหารกองประจำการที่มีสมาชิก ในครอบครัวเป็นผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ยากไร้ จำนวน 3 ครอบครัว โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 และ สนง.พมจ.ตาก พิจารณามอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 2 ครอบครัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท และมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ครอบครัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
ทั้งนี้ เงินดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกในครอบครัว

Share: