ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงนักเรียนทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาการเด็ก และนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงนักเรียนทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และผู้นำชุมชนในพื้นที่บ้านห้วยเหลือง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทั้งนี้ จะดำเนินการให้การช่วยเหลือตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ ต่อไป


Share: