ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาการเด็ก และนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ จำนวน 1 ราย และตำบลแม่กาษา จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ จะดำเนินการให้การช่วยเหลือตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ ต่อไป


Share: