ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์และนักพัฒนาการเด็ก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 3 ราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อนำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ต่อไป


Share: