ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี walk in และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 (2 ก.ค. 64)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาการเด็ก และนักสังคมสงเคราะห์
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี walk in และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
เพื่อนำข้อมูลสรุปเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก พร้อมทั้งให้กำลังใจให้กับผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

Share: