ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวอุปถัมภ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาการเด็กและนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 2 ราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ และตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้จะดำเนินการให้การช่วยเหลือตามกระบวนการทาง สังคมสงเคราะห์ ต่อไป


Share: