ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เปราะบางในพื้นที่ ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 8 ครัวเรือน

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีม พม.ตาก (One Home TAK) ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ และนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เปราะบางในพื้นที่ ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 8 ครัวเรือน โดยร่วมกับผู้นำชุมชน และ อพม. ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (TPMAP) ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้มีการสัมภาษณ์ตามแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และจัดทำสมุดพกครอบครัวจำนวน 8 ครัวเรือน ก่อนสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก


Share: