ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เปราะบาง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลพบพระ อำเภอพบพระเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (4 ก.ค. 64)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตาก ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลพบพระ ผู้นำชุมชน อพม.และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เปราะบาง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ
เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้กำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

Share: