ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกลุ่มเปราะบาง ตามโครงการ “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนพม.จะตามไปเยี่ยม (16 มีนาคม 2564)

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นางจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (One home) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลมหาวัน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิลิฟวิงเชิร์ชออฟก็อด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกลุ่มเปราะบาง ตามโครงการ “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
พม.จะตามไปเยี่ยม ในพื้นที่ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 10 ครอบครัว โดยได้เยี่ยมให้กำลังใจ มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ประชาชน

Share: