ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นขอกู้กองทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภออุ้มผาง (23 ก.พ. 64)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฎิบัติงาน
นิติกรกองทุนผู้สูงอายุ และ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นขอกู้กองทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง ดังนี้ ตำบลอุ้มผาง จำนวน 1 ราย ตำบลแม่กลอง จำนวน 1 ราย ตำบลโมโกร จำนวน 1 ราย และเยี่ยมผู้สูงอายุและตรวจสอบข้อเท็จจริง
คำร้องขอกู้ยืมเงินผู้สูงอายุุ ตำบลโมโกร จำนวน 1 ราย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.และ ทต. ในพื้นที่ในการลงเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

Share: