ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ร้องเรียนร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือปัญหาข้อพิพาทเรื่องครอบครัว (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) (23 ก.พ. 64)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นิติกร และ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน
การกระทำความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ร้องเรียนร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือปัญหาข้อพิพาทเรื่องครอบครัว (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด)
จำนวน 1 ราย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อให้คำปรึกษา
และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประสานผู้นำชุมชน เฝ้าระวังการเกิดกระทำความรุนแรงในครอบครัว พร้อมวางแผนการให้ความช่วยเหลือ
ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ ต่อไป

Share: