ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา กรณี ความรุนแรงในครอบครัว (23 ก.พ. 64)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นิติกร และ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา กรณี ความรุนแรงในครอบครัว เพื่อติดตามความเป็นอยู่และติดตามพฤติการณ์
การกระทำความรุนแรงในครอบครัวในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ในพื้นที่ ตำบลป่ามะม่วง จำนวน 2 ราย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงและ
เจ้าหน้า รพ.สต.บ้านชะลาด ในพื้นที่ ตำบลตลุกกลางทุ่ง จำนวน 1 ราย ตำบลนาโบสถ์ จำนวน 1 ราย และตำบลระแหง จำนวน 1 ราย และทั้งนี้จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์และรายงานผลการติดตามให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทราบ ต่อไป

Share: