ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ (9 ก.พ. 64)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลน้ำรึม พร้อมทั้งให้กำลังใจและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาการขอรับการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก และขอรับการพิจารณาปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: