ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม (10 ม.ค. 64)

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
และนิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับนายปรีชา จันทราช วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔, นายธนาเดช ปาลิวนิช พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากห้วยไม้งาม และนางสาววัฒนารี ศรีรวษา เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุตำบลหนองบัวเหนือ กรณีคนพิการประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ
เป็นคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่การเข้าห้องน้ำลำบากเนื่องจากห้องน้ำไม่ได้อยู่ในบริเวณห้องพัก การเดินทางไปเข้าห้องน้ำมีความยากลำบาก
หากมีการปรับห้องน้ำให้อยู่ในพื้นที่ที่พักอาศัยจะทำให้คนพิการได้รับความสะดวกและปลอดภัย ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จะดำเนินการ ดังนี้
๑.ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ เพื่อยื่นเรื่องการขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
๒ .พิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน ต่อไป

Share: