ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา กรณี ความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 2 ราย (7 ม.ค. 64)

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา กรณี ความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 2 ราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ป่ามะม่วง และ อสม. ในพื้นที่ ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อติดตามความเป็นอยู่และติดตามพฤติการณ์การกระทำความรุนแรงในครอบครัวในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้จะรายงานผลการติดตามให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทราบ ต่อไป

Share: