ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก กรณีผู้พิการ รายชื่อตกหล่นไม่ได้รับเงินเยียวยา (20 พ.ย. 63)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไม้งาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ตำบลไม้งาม เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก และหน่วยงาน One Home Tak ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก กรณีผู้พิการ รายชื่อตกหล่นไม่ได้รับเงินเยียวยา
การให้ความช่วยเหลือ
1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ให้กำลังใจ และแนะนำให้นายบี เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก กรณีบัตรผู้พิการสูญหาย ก่อนนำเอกสารยื่นที่เทศบาลตำบลไม้งาม เพื่อส่งต่อให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ออกบัตรประจำตัวคนพิการ ต่อไป
2. เทศบาลตำบลไม้งาม จะดำเนินการรับลงทะเบียนให้นายบี เข้าถึงสวัสดิการเบี้ยความพิการ เดือนละ 800 บาท
3. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลไม้งาม จะเฝ้าระวัง และประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ติดตามความเป็นอยู่ขอนายบี

Share: