ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน (9 ธ.ค. 63)

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ พก. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อปท. และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ในพื้นที่ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระและพื้นที่ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จำนวน 8 ราย

Share: