ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวคนพิการ กรณีข่าวช่อง 8 : ช่วยครอบครัวยากจน ต้องดูแลคนพิการซ้ำซ้อน (28 ม.ค. 64)

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ พก. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวคนพิการ กรณีข่าวช่อง 8 : ช่วยครอบครัวยากจน ต้องดูแลคนพิการซ้ำซ้อน ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เพื่อพิจารณามอบเงินสงเคราะห์ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แนะนำสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ ให้คำปรึกษาแนะนำการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ณ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

Share: