ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (8 ม.ค. 64)

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบผู้ลงทะเบียน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองตาก ในพื้นที่ ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อติดตามกรณีการยื่นขอเปลี่ยนแปลงสิทธิตามโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทั้งนี้จะรายงานข้อเท็จจริงผลการเยี่ยมให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีทราบ ต่อไป

Share: