ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่อำเภอเมืองตาก ที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปประกอบอาชีพ (14 ม.ค. 64)

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่อำเภอเมืองตาก ที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปประกอบอาชีพ จำนวน 13 ราย

Share: