ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ เพื่อสอบข้อเท็จจริงในการประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (17 มีนาคม 2564)

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ เพื่อสอบข้อเท็จจริงในการ
ประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 4 หลัง, การขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน7ราย และกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ จะได้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

Share: