ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอเมืองตาก และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 มีนาคม 2564)

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ และนักพัฒนาสังคม
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอเมืองตาก และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ขอรับการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พื้นที่ ตำบลโป่งแดง จำนวน 1 ราย, ตำบลตลุกกลางทุ่ง จำนวน 1 ราย
ตำบลวังประจบ จำนวน 3 ราย และเขตเทศบาลเมืองตาก จำนวน 12 ราย
2. ขอรับความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวเนื่องจากครอบครัวประสบปัญหาด้านรายได้ พื้นที่ตำบลโป่งแดง จำนวน 5 ราย
3. ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ พื้นที่เขตเทศบาลเมืองตาก จำนวน 3 ราย
ทั้งนี้ จะได้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือต่อไป

Share: