ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลเชียงทอง , ตำบลนาโบสถ์ และตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า ที่ขอรับความช่วยเหลือ (11 มีนาคม 2564)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ และนักพัฒนาสังคม
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลเชียงทอง , ตำบลนาโบสถ์ และตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า ที่ขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้
1. ขอรับการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 8 ราย, 2. ขอรับความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวเนื่องจากครอบครัวประสบปัญหา
ด้านรายได้ จำนวน 2 ราย, 3. ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ จะได้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

Share: