ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (19 ม.ค. 64)

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายนิติกร และนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ดังนี้
1.ขอรับการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 1 หลัง
2.ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปประกอบอาชีพ จำนวน 14 ราย

Share: