ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่ตำบลสามหมื่นและตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด ที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (15 ม.ค. 64)

วันที่ 15 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่ตำบลสามหมื่นและตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด ที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 9 หลัง ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Share: