ลงพื้นที่เยี่ยมบนผู้สูงอายุ และคนพิการ ในพื้นที่ตำบลน้ำรึม (12 ก.พ. 64)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร ดำพุฒ พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วย จิตอาสา 904
และผู้อำนวการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตก ลงพื้นที่เยี่ยมบนผู้สูงอายุ และคนพิการ ในพื้นที่ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 3 ราย เป็นผู้สูงอายุและคนพิกา จ็ป่วยรื้รังด้วยโรคเบาหวานต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำ ผู้สูอายุและคนพิการ ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้,
ผู้พิการซ้ำซ้อนไม่สมารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมอบถุงยังชีพ แนะนำกรเข้าถึสวัสดิการของรัฐ การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุและคนพิการ
ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ การทานย และการรักษาพยบาลเบื้องต้น ภายใต้สถานการณ์การแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อเป็นการปันสุข โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Share: