ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล (ศพค.) (29 ม.ค. 64)

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล (ศพค.) ในพื้นที่ ตำบลเกาะตะเภา ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก และ เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงาน ศพค.ระดับตำบล กับผู้บริหาร อปท, ผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและสร้างความเข้าใจในการจัดตั้ง ศพค.
✅ การคัดเลือกคณะทำงาน ศพค.
✅ การจัดทำข้อบังคับ ศพค.
✅ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ศพค.
✅ การจัดทำแผน การดำเนินงาน ศพค.

Share: