ลงพื้นที่เก็บข้อมูล TPMAPเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิรพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล TPMAPเพิ่มเติม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม พื้นที่ตำบลแม่ท้อ และ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไนพื้นที่ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จำนวน 1 ราย ตำบลเชียงทอง อำเกอวังเจ้าจำนวน 1 ราย และ ตำบลนาโบสถ์ จำนวน 2 ราย


Share: